Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
„Docházkový a přístupový systém Bezva Docházka“
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 Služba „Docházkový a přístupový systém Bezva Docházka (dále jen “Služba”)
umožňuje uživateli monitorovat příchod a odchod osob do a z uživatelem určeného
prostoru a generovat na základě získaných dat výkaz docházky těchto osob.
 HW jednotka, jejímž prostřednictvím osoby evidují své příchody a odchody je ve
vlastnictví uživatele. Data o příchodu či odchodu osob jsou z HW jednotky umístěné v
místě určeném uživatelem přenášena pomocí sítě internet na server (úložiště dat)
provozovaný společností ESTELAR s.r.o. (dále jen „poskytovatel Služby“), kde jsou
ukládána do databáze. Veškerá data, která ztotožňují osobu vstupující do uživatelem
určeného prostoru jsou umístěna v HW jednotce, u poskytovatele služby se
specifikace těchto osob prezentuje pouze pod takovým označením, které si navolí
uživatel.
 Účastník Služby přistupuje k údajům o příchodu a odchodu osob přes webové rozhraní
pomocí veřejné internetové sítě (dále jen Rozhraní). Svoji identitu při přístupu na
Rozhraní prokazuje pomocí uživatelského jména a hesla, které mu poskytovatel sdělí
při registraci.
 Poskytovatel Služby zajistí, že data na serveru (úložišti dat) budou pro účastníky
Služby archivována po dobu 24 měsíců od jejich pořízení, poté můžou být data
odstraněna.
II. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB
 Poskytovatel Služby se zavazuje poskytnout účastníkovi Službu sestávající z aktivace
účtu na serveru (úložišti dat), zprovoznění datových přenosů mezi HW jednotkou a
serverem (úložištěm dat), jakož i poskytnutí autorizačních údajů nutných pro práci s
rozhraním.
 Poskytovatel Služby bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti
Služby, mimo plánovaných odstávek.
 Poskytovatel se zavazuje neposkytnout údaje o příchodech a odchodech osob bez
písemného souhlasu uživatele Služby třetím osobám, s výjimkou těch případů, kde
tuto součinnost ukládá zákon.
 Pokud účastník zruší Službu nebo poskytování této Služby bude pozastaveno z
důvodů nevyrovnaných závazků na straně účastníka, poskytovatel Služby není
povinen zpřístupnit účastníkovi starší data z předchozího využívání Služby.
 Poskytovatel Služby není odpovědný za výpadky Služby, které vzniknou v důsledku
výpadku internetového spojení nebo poškození jednotky ze strany uživatele Služby.
 Poskytovatel Služby není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím
autorizační údajů uživatelem třetím osobám.
 Poskytovatel Služby se zavazuje zpřístupnit rozhraní Služby uživateli po zaplacení
předplatného. Rozsah zpřístupněných služeb rozhraní je specifikován při zakoupení
předplatného. Doba zpřístupnění je dána délkou zakoupeného předplatného.
 Po vypršení předplatného je uživateli umožněn přístup na rozhraní Služby ještě po
dobu 30 dnů, zobrazovány jsou však pouze údaje do data vypršení předplatného
 Po zakoupení předplatného na další období je přístup ke službě obnoven v rozsahu
nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná
běžet následujícím dnem bezprostředně po vypršení předplatného předchozího, a to i v
případě, že nové předplatné bylo zakoupeno až po tomto datu.
 Nedojde-li k prodloužení/zakoupení předplatného nejpozději 30 dnů od vypršení
předplatného má se za to, že uživatel již nemá o poskytovanou službu zájem a tato
může být ukončena.
III. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA
 Účastník Služby se zavazuje, že nepoužije žádné zařízení nebo software, které by
vedlo k narušení funkčnosti Služby. Účastník se dále zavazuje, že neprovede žádný
úkon a ani nebude používat Službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura
poskytovatele Služby a/nebo infrastruktura Služby.
 Účastník Služby bere na vědomí, že je mu Služba dle těchto podmínek poskytována
jako konečnému spotřebiteli, a že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
poskytovatele Služby tuto Službu poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím
osobám.
 Přístupové heslo uživatele Služby si tento změní neprodleně po prvním přihlášení k
rozhraní služby.
 Aktivací Služby souhlasí účastník Služby s podmínkami, za nichž je služba
poskytována.
 Účastník Služby je povinen zajistit si souhlas osob, jejichž prezence je Službou Bezva
Docházka evidována, pokud by toto bylo jeho zákonnou povinností.
III. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA
 Rozsah aktuální nabídky a cena Služby může být podle potřeby měněna nebo rušena.
Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného
 V případě změny je poskytovatel Služby povinen o této změně zákazníka vhodným
způsobem informovat. Informace o změnách jsou zveřejňovány na adrese
www.estelar.cz či www.bezvadochazka.cz.